Všeobecné obchodné podmienky a spotrebitelské informácie firmy CLP-Trading GmbH

1 Oblast platnosti

1.1 Tieto obchodné podmienky firmy "CLP Trading GmbH" (dalej len "Predávajúci"), platia pre všetky zmluvy, ktoré zákazník v rámci online internetového nákupu ponúkaných produktov a služieb s predajcom uzavrie. Zaclenenie vlastných obchodných podmienok zákazníka sa vylucuje, pokial nie je dohodnuté inak.

1.2 Zákazníci sú z hladiska bodu 1.1 spotrebitelia aj podnikatelia, spotrebitel sa rozumie fyzická osoba, ktorá vstúpi do transakcie, na úcel, ktorý nie je komercne podnikatelský a ani úcelovo zárobkovej cinnosti prirátaný. Oproti tomu je podnikatel fyzická alebo právnická osoba alebo právnicke partnerstvo, ktorý je pri uzatváraní právneho úkonu cinný v rámci výkonu nezávislého povolania alebo obchodnej cinnosti.

2 Uzavrenie zmluvy

2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktdarstellungen dienen zur Abgabe eines rechtlich verbindlichen Angebots durch den Kunden.
Online predajna predávajúceho obsahujúca zobrazenie a popis ponúkaných produktov je urcená na podanie právne záväznej ponuky zo strany zákazníka.
2.2 Zákazník môže požiadat o ponuku písomne, E-mail, faxom, poštou alebo objednávkovým formulárom online obchodu, ak je k dispozícii. Pri objednávke cez online objednávkový formulár, zákaznícke vyplní svoje osobné údaje a kliknite na tlacidlo "Objednat". V poslednom kroku objednávkového procesu je právne záväzná zmluva ponuka z hladiska spotrebného koša zákazníka. Pred uzavretím záväznej objednávky je možné všetky zadané udáje základnými pokynmi na na normálne klávesnici a myši zmenit, pripadne upravit ci korigovat. Okrem toho sú zobrazené všetky záznamy pred odoslaním objednávky opät v potvrdzovacom okne a tam môžu byt ešte raz opravené pomocou bežnej funkcie klávesnice alebo myši.
2.3 Predávajúci potvrdí prijatie ponuky zákazníkovi elektronickými prostriedkami (fax alebo e-mailom). Predávajúci môže prijat ponuku zo strany zákazníka písomne (listom) alebo elektronicky prenášanú (fax alebo e-mailom) potvrdením do piatich dní. Predávajúci má právo odmietnut objednávku.

2.4 Objednávkové informácie su elektronicky uložené a zákazníkom bude toto potvrdenie zaslané na kontrolu odoslanej objednávky pomocou E-mailu.
Tieto informácie nie sú po objednávke na internetovej stránke predávajúceho k dispozícii. na

2.5 Spracovanie objednávky a kontakt su riadené e-mailom a automatizovaným spracovaním objednávky. Zákazník musí zabezpecit, aby ním pre objednávanie zadaná e-mailová adresa bola správna, aby mohli byt prijaté na tejto adrese od predávajúceho poslal e-maily. Najmä musí zákazník zabezpecit v používaní spamových filtrov, aby to všetko s predávajúcim alebo jeho splnomocneným z tretej strany zarucilo spracovanie objednávky a aby odoslaná pošta bola dorucená.

3 Práva spotrebitela
1 Právo na zrušenie
1.1 Ako spotrebitel v zmysle § 13 Obcianskeho zákonníka je vám k dispozícii v súvislosti s výrobkami zakúpené od nás právo na odstúpenie v súlade s týmto pokynmy:
1.2 Môžete zrušit svoju zmluvu do 14 dní bez udania dôvodu v textovej forme (napr. list, fax, e-mail) - alebo vrátením veci (poštovné musi byt vami platené) - ak bol tovar dodaný v termíne. Lehota zacína po obdržaní tohto oznámenia v písomnej forme, ale nie pred prevzatím tovaru kupjúcim alebo jeho zástupcom na miesta urcenia (v prípade opakujúcich sa dodávok podobného tovaru, ktoré nie je pred obdržaním prvej ciastkovej dodávky) a tiež nenaplnením našej informatívnej povinnosti podla clánku 246 § 2 v spojení s § 1 odseky 1 a 2 návrh zákona a k tomu naše záväzky v súlade s § 312e § 1 veta 1 Obcianskeho zákonníka v spojení s clánkom 246 § 3 obcianskeho zákonníka. Odvolanie doba je dostatocná pre odoslanie odvolania alebo tovaru.

1.3 Odstúpenie od zmluvy treba avizovat na:

Meno/Firma: CLP Trading GmbH, zastúpená konatelmi Matthias Weber und Andreas Menke, každý samostane jednajúci konatel.
Adresa: Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg, Deutschland
Telefón: +49 (0) 40 - 87 00 02 - 02
Fax: +49 (0) 40 - 87 00 02 - 33
E-Mail-Adresa: info@clp.de
Danové identifikacné císlo: DE232600313
Okresný súd Lemgo, HR B 7540

Právo na odstúpenie je zvlášt
- neplatné pre zmluvy uzatvorené na dialku za dodanie tovaru, ktoré sú vyrobené podla špecifikácií zákazníka alebo jasne prispôsobený osobným potrebám alebo ktoré nie sú vhodné vzhladom na ich poskodený stav k návratu, alebo ktorého dátum doby konca platnosti uplynul,

1.4 Dôsledky odstúpenia
V prípade úcinného odstúpenia od zmluvy, sú vzájomne prijaté fin. dávky a ich prínosy (napr. úroky) návratné. Nemôžete nám získané sluzby vrátit úplne alebo ciastocne, ci iba v úplne znicenom stave, musíte zaplatit náhradu zo ziskovej hodnoty, alebo zabezpecit plnohodnotnú náhradu. Pri prenechaní vecí, toto neplatí v prípade ich poskodenia spôsobeného výlucne jeho kontrolou - tak, ako by to bolo v maloobchode. Okrem toho sa môžete vyhnút povinnosti vyplácat náhradu tým spösobom, ze pouzivate tovar ako svoj majetok a urobíte vsetko preto, co zabráni zhoršeniu tovaru alebo zníži jeho hodnotu. Tovar , ktorý je schopný balíkovej dopravy, je mozné vrátit na naše riziko. Vy musíte znášat dopravné návratné náklady, ak dodaný tovar zodpovedá objednanému a ak je cena návratnej položky nizsia ako 40 eur alebo ak ste na vyššej cene tovaru v dobe plnej platby alebo zmluvne prijatých splátok nezaplatili.
V ostatných prípadoch je pre vás vrátenie tovaru bezplatné. Tovar nemozný dovozom balíkovej sluzby bude nami osobne od vas prevzatý. Zaviazanost voci splatnosti vrátenia ceny musi byt do 30 dni dodrzaná. Lehota zacína pre vás, ked odošlete zrušenie objednávky alebo tovar, pre nás po obdržaní tovaru.
1.5 Všeobecné informácie
Prosím, predchádzajt poškodeniu a znecisteniu výrobkov. Zasielajte tovar v co najväcšej miere spät v originálnom balení s kompletným príslušenstvom a so všetkými komponentmi balenia k nám. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak nemáte pôvodný obal, uvedte prosím vhodný obal pre primeranú ochranu proti poškodeniu pri preprave. Prosim, nezasielajte nám tovar nedostatocne alebo vöbec ofrankovaný.

4 Spätné dopravné náklady pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy
Ak má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy podla § 312 odsek 1 veta 1 BGB, tak je dohodnuté, že zákazník bude musiet znášat náklady na spätnú dopravu ak objednanyý tovar zodpovedá objednanému a ak cena tovaru je súcet vyšší ako 40 € alebo ak zákazník na vyššej cene tovaru nie je v okamihu úplného zaplatenia alebo zmluvne stanovenej casti splátky túto sumu schopný plne uhradit.

5 Ceny a platobné podmienky

5.1 Ceny ponúkané predávajúcim sú konecné a zahrnajú všetky cenové zložky, vrátane nemeckej DPH. V prípade potreby dodatocné náklady na dodávku a manipulacné náklady sa vykazujú samostatne v príslušnom popise výrobku v ponuke. Dalšie náklady vznikajú na príklad pri pohybe cezhranicných dodávok, ako je iné dane a / alebo poplatky, napríklad colna dan.

5.2 U dodávok v rámci Nemecka, predajca ponúka nasledujúce možnosti platby, pokial nie je v popise výrobku neustanovené inak:

1. Platba vopred

-bankovým prevodom
-bankový online prevod
-PayPal
-kreditná karta

2. Na dobierku

5.3 Ak je pre uvedený produkt ponuka dodávky do zahranicia, ponúka predajca nasledujúce možnosti platby, pokial nie je v popise výrobku neustanovené inak:

1. Platba vopred

-bankovým prevodom
-bankový online prevod
-PayPal
-kreditná karta

2. Na dobierku

5.4 Ak je dohodnutá platba, je platba splatná ihned po uzavretí zmluvy.

5.5 Pri osobnom odbere tovaru, bude predávajúci informovat zákazníka pomocou e-mailu, že objednaný tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Po obdržaní tohto e-mailu, môže kupujúci vyzdvihnút tovar po dohode s predávajúcim. V tomto prípade nie su žiadne náklady na dopravu, ale budú úctované skladovné poplatky podla popisu položky.

5.6 Zákazník möze prepocítat nárok na náhradu škody iba vtedy, ak protinárok je nesporný, právne ustanovený alebo uznaný predajcom.

5.7 Zákazník môže uplatnit zadržanie platby, pokial ide o nároky vyplývajúce z tej istej zmluvy.

6 Dopravné a dorucovacie podmienky

6.1 Dodanie tovaru sa koná pravidelne na prepravných trasách a na zákazníkom urcenú dodaciu adresu. Pri realizácii transakcie zákazníkom pri objednávke zadaná dodacia adresa je pre dodávatela záväzná. Aj pri volbe platby PayPal systémom na PayPal konte zadaná adresa je bezpredmetná. Ak nie je zadaná osobitná adresa na dorucenie, je potom fakturacná adresa považovaná aj za dodaciu adresu.

6.2 Ak nie je mozne dorucit objednaný tovar zákaznikovy, potom doruci kurier tovar spät k predajcovi – zákazník je v tomto prípadne zodpovedný za mimo dohody vzniknuté dopravné poplatky. Táto podmienka neplatí, ked zákazník nie je vinný za neuskutocnené dorucenie tovaru alebo uplatnuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

6.3 Zjednodušene povedané, riziko náhodnej straty a náhodného poškodenia tovaru prechádza s odovzdaním tovaru zákazníkovi alebo poverenej osoby na zákazníka. Ak je zákazník podnikatelom (konatel v snahe obchodnej, podnikatelskej alebo profesijnej cinnosti § 14 BGB), prechádza riziko náhodnej straty a náhodného poškodenia tovaru pri vydaji tovaru na sklade predávajúceho do zodpovednosti kuriéra.

6.4 V porovnaní s dodávatelmi sú všetky dohodnuté dodacie lehoty, s prihliadnutím k správnej a vcasnej vlastnej dodávky v prípadoch, ked predávajúci je kompletný konkrétne zaistovacie transakcie a nezodpovedá za nedostupnost tovaru.

7 Výhrada vlastníctva
7.1 Tovar predávajúceho je až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

8 Zodpovednost za vady
8.1 Ak je zistená vada tovaru, potom platí zákonné právo. Odchylujúc od tohto platí nasledovné:

8.2 Pre konatelov a podnikatelov

znamená malá alebo bagatelná vada ziaden nárok na úhradu, v prvom rade ma predávajúci nárok na uplatnenie kúpnej zmluvy náhradným dodaním chybného produktu, alebo iným obchodným riesením.

Ak je casová doba reklamácie vac nez 1 rok od prechodu rizika na zákazníka, sú vtedy vsetky nároky na úhradu bezpredmetné.

Cas na nárok na úhradu sa nezacína znovu, ked pocas riesenia nároku bude poskodený tovar nahradený.

8.3 Pre spotrebitelov je premlcacia doba na nárok riesenia vady

U nového tovaru 2 roky od prevzania dodaného tovaru zákazníkom, pri pouzitom tovare 1 rok

8.4 Pre podnikatelov zostávajú zákonné premlcacie lehoty pre odvolanie podla § 478 Obcianskeho zákonníka nedotknuté, to isté platí pre podnikatelov a spotrebitelov pri úmyselnom porušení a podvodným utajovaním závady.

8.5 Okrem toho platí pre podnikatelov a spotrebitelov, že vyššie uvedené obmedzenia v bodoch 7.1 a 7.2 sa nevztahuje na náhradu škody a úhradu nákladov, ktoré môže kupujúci v súlade so zákonnými procesnými požiadavkami za vady uplatnit. Na tieto pohladávky sa vztahuje cast

8.6 Ak je zákazník obchodník v zmysle § 1 HGB, má potom povinnost previest obchodnú inšpekciu a viest stažnost podla § 377 HGB. Pokial si zákazník nesplní túto povinnost, potom bude tovar povazovaný za schválený a bez námietkov prevzaný.

8.7 Ak je zákazník spotrebitel, pozaduje sa od neho tovar dodaný s jasnými škodami reklamovat u dorucovatela/kuriera a upovedomit predajcu. Pokial to zákazník nesplní, nebude to mat vplyv na jeho právnu alebo zmluvnú reklamáciu.

8.8 Ak je náhradná dodávka v priebehu riesenia prevedená, je zákazník povinný vrátit pôvodný tovar do 30 dní predávajúcemu na jeho náklady. Návrat chybného tovaru musí byt v súlade so zákonnými požiadavkami.

8.9 Odstúpenie zárucných nárokov zákazníka je vylúcené.

9 Zodpovednost

9.1 Predávajúci zodpovedá z akéhokolvek právneho dôvodu pre ublizenie na živote, tela alebo zdraví, úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, podvodu a zárucných slubov a ak je zodpovednost založená na záväzných právnych predpisoch, napr zákona o zodpovednosti za vady výrobku.

9.2 Okrem toho predávajúci nesie zodpovednost za bez ohladu na právny dôvod, takto:

9.2.1 Ak predávajúci z nedbanlivosti porušil zmluvnú povinnost (kardinálna povinnost), je zodpovednost za škody na majetku na predvídatelné, typické a priemerné škody obzená. Významné zmluvné záväzky sú uložené v zmluve predajcu k jeho obsahu na dosiahnutie úcelu zmluvy, ktorý umožnuje riadne plnenie zmluvy na prvom mieste a zákazník sa môže plne spoliehat na ich súlad.

9.2.2 Ak predávajúci z nedbanlivosti porušil nepodstatnú zmluvnú povinnost, je obmedzená povinnost zaplatit náhradu v hodnote objednávky.

10 Informácie o spracovanie dát

10.1 Poskytovatel zaznamenáva a ukladá v rámci plnenia zmluvy dáta zákaznícka. Spracovanie dát zákazníka sa vykonáva cez poskytovatela služieb "Afterbuy" (VIA Online GmbH Krefeld). Osobné údaje sú vedené na „Afterbuy" len za úcelom spracovania online objednávky zákazníka. Podrobnosti o ulození súkromných dát na Afterbuy a prehlásenie o ochrane dát VIA Online GmbH si môžete prezriet na internetovej adrese: http://www.afterbuy.de/Datenschutz.htm.
Osobné údaje zákazníkov sú tiež na základe zmluvy odovzdané dopravcovi tovaru, ktorý je zodpovedný za dorucenie a dodanie tovaru. Bez súhlasu zákazníka použije predávajúci osobné dáta zákazníka iba na to, v akom rozsahu je to potrebné na plnenie zmlúv a pre použitie pri vyúctovaní telekomunikacných služieb. Po ukoncení zmluvy a plnom zaplatení ceny, sú zákazníkove údaje s ohladom na danové a obchodné úlozné obdobie uložené, po uplynutí tohto obdobia budú však odstránené, ak klient výslovne nedá súhlas k dalšiemu použitiu svojich údajov.

10.2 Bez súhlasu zákazníka, nepoužije poskytovatel zákaznícke dáta pre úcely reklamy, prieskum trhu, alebo vseobecnych interwiev.
10.3 Zákazník má vždy možnost na požiadanie nami uložené dáta si precítat, zmenit alebo odstránit. Prosím, kontaktujte info@clp.de, alebo nám pošlite svoju požiadavku e-mailom alebo faxom.

10.4. Informácie o cookies:
V tomto obchode sú uložené v súbore cookie informácie o obsahu vásho nákupného košíka, ktorý sa dá znovu vyvolat pri Vašej dalšej návšteve. Ak sa u nás zaregistrujete, alebo chcete objednat, potrebujeme vaše zákaznícke dáta. Ak ste uz nás zákazník / klient, môžete sa jednoducho prihlásit na e-mailovú adresu a osobné heslo. Dáta uložené v cookie vám ušetrí cas pri vyplnaní formulárov. Môžete tiež naprogramovat vo vašom prehliadaci cookies pre správu tohto webu av prípade potreby zablokovat. To môžete urobit nasledujúcimi krokmy v programe Internet Explorer 6.x:
Extras>Internetoptionen>Datenschutz>Erweitert>Automatische Cookiebehandlung aufheben>jeweils ("Eingabeaufforderung")>OK>OK

11 Informácie o regulovaní a pozívaní batérii

11.1 Staré batérie nesmú byt likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Zákazník môže podat odpad do obecného zberného strediska alebo priamo v obchode. S výnimkou dodávok štartovacích batérií do komunálneho zberu je mozné ostatné batérie odovzdat zdarma. Batérie, ktoré zákazník obdrží od predávajúceho je možné vrátit po použití dostatocného poštovného poštou predávajúcemu.

11.2 Batérie obsahujúce nebezpecné látky sú oznacené symbolom preciarknutého kontajnera. Pod týmto oznacenením nájdete chemický názov znecistujúcej látky - na príklad "CD" pre kadmium. "Pb" pre olovo, "Hg" pre ortut.

11.3 Zákazník má možnost tieto informácie este raz precítat v sprievodnom doklade, alebo v návode výrobcu.

12 Uplatnitelné právo

12.1 Pre všetky právne vztahy strán, platia zákony Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou právnych predpisov upravujúcich medzinárodnu kúpu tovaru. Pre spotrebitelov to právo na prístup platí len do tej miery, že ochrana poskytovaná podla kogentných ustanovení právnych predpisov štátu, v ktorom má spotrebitel svoj obvyklý pobyt, bola zrušená

12.2 Ak je zákazník obchodník, právnická osoba verejného práva alebo verejnoprávneho osobitného majetku, je výlucne právne miesto pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, obchodné sídlo-miesto predajcu. To isté platí, ak zákazník nemá súdnu príslušnost v Nemecku alebo EÚ alebo bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v case reklamácie nie je známe. Výzva právomoc súdu v inej jurisdikcii nie je dotknutá.

12.3 Rozmery, uvedené v popise produktu sú len cca. rozmery

12.4 Zmluvný jazyk je nemcina.