Odvolacie právo

1.1 Ako spotrebitel v zmysle § 13 Obcianskeho zákonníka je Vam k dispozícii v súvislosti s výrobkami zakúpenými od nás právo na odstúpenie v súlade s týmto poucením:

1.2 Môžete zrušit svoju zmluvu do 14 dní bez udania dôvodu v textovej forme (napr. list, fax, e-mail), alebo - ak bol tovar dodaný v termíne - vrátením (poštovné hradí kupujúci) spät. Lehota zacína po obdržaní tohto oznámenia v písomnej forme, ale nie pred prevzatím tovaru do miesta urcenia (v prípade opakujúcich sa dodávok podobného tovaru, ktoré nie je pred obdržaním prvej ciastkovej dodávky) a tiež nesplnenia faktov podla clánku 246 § 2 v spojení s § 1 odseky 1 a 2 návrh zákona a naše záväzky v súlade s § 312e § 1 veta 1 Obcianskeho zákonníka v spojení s clánkom 246 § 3 obcianskeho zákonníka. Na dodrzaie odvolacej doby je dostatocné odoslanie odvolania alebo tovaru v casovom termíne odvolacej doby.

1.3 Odvolanie musí byt zaslané na:

Meno/Firma: CLP Trading GmbH, zastúpená generálnym riaditelom Matthias Weber a Andreas Menke, každý oprávnený jednotlivo zastupovat

Adresa: Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg, Deutschland
Telefónr: +49 (0) 5232 – 69 899 - 0
Telefaxr: +49 (0) 40 - 87 00 02 - 33
E-Mail-Adresa: info@clp.de
Danové identifikacné císlo: DE232600313
Okresný súd Bielefeld, HR B 38201

Právo na odvolanie neplatí pre zmluvy uzatvorené na dialku na dodanie tovaru, ktoré sú vyrobené podla špecifikácií zákazníka alebo jasne prispôsobený osobným potrebám alebo ktoré nie sú vzhladom na ich stave vhodnom k návratu alebo rýchlo kazivé, alebo ktorého dátum spotreby uz prepadol.

1.4 Dôsledky odvolania
V prípade úcinného odstúpenia od zmluvy, sú vzájomne cerpané úkony a výhody (napr. úroky) návratné. Nemôžete nám získané výkony a tovar vrátit v úplnom poriadku alebo len ciastocne, ci iba v úplne znicenom stave, musíte zaplatit náhradu cennej hodnoty. S vydaním vecí to neplatí, ked prípad zhoršenia stavu je spôsobený alebo dokázaný výlucne pri jeho kontrole - tak, ako to býva v maloobchode. Okrem toho sa môžete vyhnút povinnosti vyplácat náhradu za znicený tovaru tým, že so budete starat o tovar ako o svoj majetok a cokolvek, co by mohli znížit jeho hodnotu odstránite, prip. zabránite poruseniu kvality tovaru. Tovar pripravený na prepravu musí byt vrátený na naše riziko. Musíte znášat náklady na návrat, ak dodaný tovar zodpovedá objednému a ak je cena položky pod 40 eur, alebo ak ste na vyššej cene tovaru v okamihu odvolania cenu este nie úplné zaplatili alebo zmluvne dohodnuté splátky nedodrzali. V opacnom prípadeje pre Vàs vrátenie tovaru zdarma. Tovar, ktorý nie je mozné vrátit balíkovou sluzbou bude u Vás vyzdvihnútý. Povinnost vrátenia platieb musí byt vykonaná do 30 dní. Lehota zacína pre vás, ked odošlete odvolanie alebo pre nás, ked sme dostali tovar spä t.

1.5 Všeobecné informácie

Prosímstarajte sa o to, aby nedošlo k poškodeniu a znecisteniu výrobku. Zasielajte tovar co najviac spät v originálnom balení s kompletným príslušenstvom a so všetkými komponenty balenia k nám. Používajte ochranné alenie v prepravnom obalovom súbore. Ak nemáte pôvodný obal, uvedte prosím vhodný obal pre primeranú ochranu proti poškodeniu pri preprave.
Prosím nezasielajte neofrankovaný tovar.

Vezmite prosím na vedomie, že vyššie uvedené body nie sú predpokladom pre efektívny výkon práva na zrušenie obchodného kontraktu-zmluvy.